موزه آكادمی ملی نیویورك، صد و هشتاد و سومین بی ینال هنر معاصر آمریكا را برگزار كرده است . ۱۲۵اثر هنرمندانی كه بعضاً ناشناخته هستند در گردهمایی هنری سالیانه هنرمندان آمریكا عرضه شده اند. تفاوت در تكنیك، ابزار و مفاهیم مورد نظر هنرمندان از ویژگی های این بی ینال هنری عنوان شده است. حضور آثار هنرمندان گمنام در این بی ینال این فرصت را به بازدیدكنندگان می دهد تا با چهره تازه هنر معاصر آمریكا آشنا شوند. اغلب این آثار به شیوه اینستالیشن و مفهومی خلق شده اند.