لیلیت تریان؛ مجسمه ساز پیشكسوت ایرانی؛ نمایشگاهی متفاوت از آثار پیشین خود برپا می كند. لیلیت تریان؛ بانوی پیشكسوت مجسمه ساز؛ هم اكنون به كار چاپ باتیك مشغول است تا در فرصتی مناسب نمایشگاهی از این آثار خود برپا كند. بر اساس این گزارش، وی كه بیشتر به كار مجسمه سازی مشغول بوده و تاكنون نمایشگاه های متعدد مجسمه از او برپا شده است، قصد دارد آثار خود را در زمینه چاپ باتیك نیز پس از تكمیل آن ها به نمایش بگذارد.

وی در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: «هم اكنون بیشتر به كار چاپ باتیك مشغولم. ضمن اینكه كار مجسمه سازی هم انجام می دهم.» این چاپ ها را به سبك رئال انجام می دهم و موضوع خاصی ندارند. درواقع هرچه برایم خوشایند باشد، كار می كنم.»