شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی شهر تهران بزرگ از ۵ تا ۱۱ مردادماه جاری را اعلام كرد. به گزارش مهر، این برنامه به منظور كاهش مشكلات ناشی از خاموشی های احتمالی اعلام شده است و در هفته آینده نیز مانند هفته های قبل ثابت خواهد بود. شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مشتركان درخواست می كند پس از بروز خاموشی در حد امكان وسائل برقی خود را از مدار برق خارج كرده و پس از برقراری مجدد برق نسبت به برقرار كردن وسائل اقدام كنند. بر این اساس، زمان خاموشیها از ۵ تا ۱۱ مرداد ماه جاری برای گروه یك از ساعت۶ تا ۸ صبح و ۲۰ تا ۲۲ شب، گروه دو ۸ تا ۱۰صبح و ۲۰ تا ۲۲ شب، گروه سه ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۲۲ تا ۲۴ شب، گروه چهار ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۲۲ تا ۲۴ شب، گروه پنج ۰ تا ۲ صبح و ۱۲ تا ۱۴ ظهر، گروه ششم ۰ تا ۲ صبح و ۱۲ تا ۱۴ عصر، گروه هفت ۰ تا ۲ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، گروه هشت ۲ تا ۴ صبح و۱۴ تا ۱۶ عصر، گروه نهم ۲ تا ۴ صبح و ۱۶ تا ۱۸ عصر، گروه ده ۴ تا ۶ صبح و ۱۶ تا ۱۸ عصر و گروه یازده ۶ تا ۸ صبح و ۱۸ تا ۲۰ عصر خواهد بود. در همین حال، مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: هم اكنون هیچ برنامه ای برای افزایش خاموشیهای احتمالی برق وجود ندارد و شركت توزیع برق تهران «فقط و فقط»براساس جدول احتمالی زمان بندی خاموشیها كه اول هر هفته اعلام می شود، عمل می كند. سعید مهذب ترابی در ادامه گفت: شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ دقیقا براساس برنامه زمان بندی خاموشیهای احتمالی كه اول هر هفته از طریق رسانه های عمومی اعلام می شود، اقدام كرده و می كند. معیار اعمال خاموشیها نیز از سوی وزارت نیرو همین برنامه است.