پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری آیین‌نامه واگذاری نیروگاههای نیمه‌تمام را به وزارت نیرو ابلاغ كرده است.

وزیران عضو كمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ بنـا به پیشنـهاد شمـاره ۱۰۰/۲۰/۹۵۵۷۳ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ وزارت نیـرو و به استناد مـاده (۲۷) قانـون الحاق موادی به قانون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولـت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مـورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، « آیین‌نامه واگذاری نیروگاههای نیمه‌تمام» را به شرح زیر تصویب نمود.

در « آیین‌نامه واگذاری نیروگاههای نیمه‌تمام» واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:

الف ـ نیروگاه نیمه تمام ـ نیروگاهی كه قرارداد احداث آن از طرف سازمان توسعه برق ایران به پیمانكار ابلاغ گردیده لیكن هنوز آخرین واحد آن به مرحله بهره‌برداری تجاری نرسیده‌است.نیروگاههای گازی قابل تبـدیل به چرخه تركیبی در هر حال نیروگاه نیمه‌تمام محسوب می‌شوند.

ب ـ شركت ـ شركت مادر تخصصی مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سازمان توسعه برق ایران و شركتهای برق منطقه‌ای (حسب مورد).

ج ـ طبلكار ـ شخص حقوقی كه بابت فروش كالا یا خدمات (تجهیزات و یا امور خدماتی و پیمانكاری) از شركت، مطالبات معوق داشته‌باشد و تا تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه حداقل سه ماه از سررسید پرداخت مطالبات وی گذشته باشد.

بنابراین گزارش، شركت می‌تواند به منظور جلب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تكمیل نیروگاههای نیمه‌تمام كه به تشخیص وزیر نیرو امكان استفاده از مجوز ماده (۲۷) را ندارند، طرحهای نیمه تمام نیروگاهی (اعم از اموال، تجهیزات و تأسیسات موجود و حسب مورد تجهیزات تكمیلی) را با برگزاری مزایده به صورت نقدی و یا اجاره به شرط تملیك و یا فروش اقساطی واگذار و در صورت عدم امكان برگزاری مزایده به تشخیص وزیر نیرو، از طریق مشاركت مدنی ویا تجاری و تأمین حصه خود در مشاركت با بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونـی، عمومی غیردولتـی) از محل تبدیـل طرحهای نیمه تمام نیروگاهـی به صورت آورده نقدی به قیمتهای كارشناسی با رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه استفاده نماید و در حالت اخیر بلافاصله پس از تكمیل و راه‌اندازی پروژه در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم را برای واگذاری هرگونه سهام و یا سهم‌الشركه ایجاد شده از این بابت بعمل آورد.

ضوابط مربوط به نحوه انتخاب متقاضی در حالت مشاركت مدنی و یا تجاری، تعیین نوع تعهد به منظور حصول اطمینان از تداوم تولید و یا توسعه ظرفیت و تكمیل نیروگاه و سایر شرایط لازم، به پیشنهاد شركت توانیر و تصویب وزیر نیرو تعیین و ابلاغ می‌گردد. در این ضوابط برای طلبكار در شرایط مساوی اولویت در نظر گرفته می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.