استان اصفهان۱۰ درصد برق كشور را تولید و به همین میزان برق مصرف می كند. رضا نامجو، مدیر روابط عمومی برق منطقه ای استان اصفهان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این كه ۵۶ درصد برق مصرفی استان صنعتی، ۱۴ درصد كشاورزی، ۱۹ درصد خانگی و ۱۱ درصد در بخش عمومی معابر و تجاری است، اظهار كرد: به علت خشكسالی و كاهش تولید نیروگاه های آبی استان اصفهان با كاهش ۱۲ درصدی تولید برق مواجهیم. وی تصریح كرد: استان اصفهان۱۰ درصد برق كشور را تولید و به همین میزان برق مصرف می كند كه طبق برنامه تا چهار سال آینده ۲۵۰۰ مگاوات دیگر با تولید در نیروگاه های استان به شبكه تزریق می شود. وی افزود: مردم نسبت به مصرف انرژی بی پروا عمل می كنند و باید در زمینه مصرف بهینه و دقیق كار فرهنگی شود. نامجو۹۶۰ مگاوات تولید برق استان اصفهان را از نیروگاه های گازی، ۲۴۳۵ مگاوات را از نیروگاه های بخاری و۵۰ مگاوات را از نیروگاه های آبی بیان كرد.