خاموشی های برق در برخی مناطق به سه بار در روز نیز رسیده است. به گزارش خبرنگار ما بر اساس جدول زمانبندی وزارت نیرو قراربود برق روزانه به مدت ۲ ساعت در روز ۲ ساعت در شب برای جبران كمبودها، قطع شود ولی چندی است این خاموشی ها در برخی موارد از ۲ نوبت ۳، نوبت در شبانه روز قطع می شود از سوی دیگر ظاهراً تغییراتی نیز در جدول زمانبندی رخ داده كه به واسطه آن هر دو نوبت خاموشی درهنگام روز رخ می دهد كه این با جداول اعلام شده در منافات است.