برنامه ریزی برای جلوگیری از هدر روی برق در شبكه توزیع كشور كه بر اساس گزارش بانك جهانی بیش از ۱۹ درصد برق تولیدی كشور را تشكیل می دهد می تواند تا حدود زیادی مشكلات كنونی كمبود برق را حل كند.

بانك جهانی با اعلام این كه ۱۹ درصد برق تولیدی ایران در شبكه توزیع هدر می رود ایران را بزرگترین هدر دهنده برق در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی كرد.

بنابراین گزارش، بانك جهانی در گزارشی به بررسی وضعیت تولید، توزیع و مصرف برق در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته و ایران را بزرگترین تولید كننده، بزرگترین هدر دهنده، بزرگترین صادركننده و بزرگترین وارد كننده برق در این منطقه شناخته است.

این گزارش میزان تولید سالانه برق در ایران را ۱۷۰ گیگاوات ساعت اعلام كرده است كه این رقم بیشترین میزان تولید برق در میان كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. پس از ایران عربستان به تولید ۱۶۵ گیگاوات ساعت و مصر با تولید ۱۰۲ گیگاوات ساعت به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

از نظر میزان مصرف برق ایران در رتبه دوم منطقه قرار دارد. عربستان با مصرف ۱۴۶ گیگاوات ساعت در رتبه نخست قرار داشته و ایران با مصرف۱۳۶ گیگاوات ساعت در رتبه دوم و مصر با مصرف ۸۴ گیگاوات ساعت در رتبه سوم قرار گرفته اند.

بانك جهانی در ادامه گزارش خود ایران را بزرگترین هدر دهنده برق در شبكه توزیع در منطقه معرفی كرده است. میزان پرت برق در شبكه توزیع ایران سالانه ۴۷۷/۳۳ گیگاوات ساعت است كه این رقم معادل ۱۹ درصد كل برق تولیدی در ایران و معادل ۳۱ درصد كل پرت برق در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.

بعد از ایران عربستان با ۱۸ گیگاوات ساعت پرت برق در رده دوم از این نظر و مصر با ۱۸/۱۷ گیگاوات ساعت در رتبه سوم قرار گرفته است.

میزان صادرات برق ایران نیز ۰۷۴/۲ گیگاوات ساعت و میزان واردات برق توسط این كشور نیز ۷۶۱/۲ گیگاوات ساعت در سال اعلام شده است كه بدین ترتیب این كشور بزرگترین صادركننده و واردكننده برق در منطقه شناخته شده است.

● توان تولید ۳۴ هزار مگاواتی در ایران

توان تولید برق در كشور در حال حاضر حدود ۳۴ هزار مگاوات و مصرف برق نیز در زمان اوج مصرف حدود ۳۵ هزار مگاوات است.

بنابراین گزارش، میزان تلفات و هدر رفت انرژی برق در شبكه توزیع برق ایران در حال حاضر بیش از ۱۹ درصداست، این آمار بیانگر ان است كه ایران بزرگترین هدر دهنده برق در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.

بر اساس این گزارش،همچنان آمار تلفات انرژی برق در شبكه توزیع كاهش نیافته است.

● نیاز ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی شبكه فرسوده توزیع برق

گزارشها حاكی از آن است كه برای برطرف كردن تلفات انرژی برق در شبكه توزیع باید ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بهسازی و نوسازی شبكه برق كه اتفاقا برخی از آنها ۴۰ سال پیش ساخته شده اند اختصاص یابد.

اگر در طول سه سال گذشته تنها سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به این امر اختصاص پیدا می كرد دیگر كمبود ۴۰۰۰ مگاواتی تولید برق توسط نیروگاه‌های برق آبی نداشتیم .

گزارش از اكبر محمودی