میزان خاموشی برق در طی چند شب گذشته علی‌رغم افزایش مصرف روند نزولی داشته و شب گذشته به ۱۰۰۰ مگاوات رسید.

خاموشی‌های برق در كشور به دلیل همكاری مردم در صرفه‌جویی و همچنین تمهیدات اندیشیده شده در صنعت برق، تغییر ساعت كار ادارات در برخی استانها و همكاری صنایع روند نزولی گرفته است.

بنابراین گزارش، میزان مصرف برق در شب گذشته حدود ۳۵ هزار مگاوات بود كه به دلیل اینكه توان تولید برق كشور حدود ۳۴ هزار مگاوات است، وزارت نیرو ۱۰۰۰ مگاوات خاموشی را در شبكه اعمال كرد.

در اوایل تیرماه امسال میزان خاموشی‌های برق به ۲۵۰۰ مگاوات هم رسیده بود كه این آمار در حال حاضر با رسیدن به ۱۰۰۰ مگاوات حاكی از همكاری مردم و صرفه‌جویی آنها و همكاری صنایع با صنعت برق بوده است.