حجم آب پشت سدها تا نیمه تیرماه با ۴۵ درصد كاهش به ۵/۱۲ میلیارد متر مكعب رسید.

حجم آب موجود در مخازن سدهای كشور تا نیمه تیرماه جاری حدود ۵/۱۲ میلیارد متر مكعب برآورد شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد كاهش نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش، مصرف آب در فروردین ماه امسال در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. هم‌اكنون نیز مقدار مصرف آب در تهران برابر سال گذشته است كه این موضوع حاكی از صرفه‌جویی و درست مصرف كردن است.