وزارت نیرو برنامه خاموشی های احتمالی هفته چهارم تیرماه را نیز در تهران بزرگ اعمال کرده است. این برنامه به منظور کاهش مشکلات ناشی از خاموشی های احتمالی اعلام شده است. همچنین این وزارتخانه از مشترکان درخواست می کند پس از بروز خاموشی در حد امکان وسایل برقی خود را از مدار برق خارج کرده و پس از برقراری مجدد برق نسبت به برقرار کردن وسایل اقدام کنند. بر این اساس، زمان خاموشی های هفته چهارم تیرماه برای گروه یک از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ۲۰ تا ۲۲ شب، گروه دو ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۲۲ تا ۲۴ شب، گروه سه ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۲۲ تا ۲۴ شب، گروه چهار صفر تا ۲ صبح و ۱۲ تا ۱۴ ظهر، گروه پنج صفر تا ۲ صبح و ۱۲ تا ۱۴ ظهر، گروه شش صفر تا ۲ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، گروه هفت ۲ تا ۴ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، گروه هشت ۲ تا ۴ صبح و ۱۶ تا ۱۸ عصر، گروه نه ۴ تا ۶ صبح و ۱۶ تا ۱۸ و گروه ده ۶ تا ۸ صبح و ۱۸ تا ۲۰ شب و گروه یازده ۶ تا ۸ صبح و ۲۰ تا ۲۲ شب خواهد بود.