مدیریت صحیح مصرف آب از سوی مصرف كنندگان تنها راهكار كاهش آثار زیانبار بلای خشكسالی در تابستان امسال است. مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستایی قزوین با بیان این مطلب گفت: علاوه بر شرایط عمومی كم آبی در كشور كه متوسط بارش در آن پایین تر از میزان میانگین جهانی است، با ادامه شرایط اقلیمی فعلی كه ناشی از پدیده گرمایش زمین است، تابستان امسال با پدیده خشكسالی مواجه خواهیم بود.وی افزود: مصرف سرانه هر فرد روستایی در شبانه روز ۱۱۰ لیتر در مواقع عادی است و صرفه جویی و مدیریت مصرف باید به صورت جدی از سوی مصرف كنندگان اعمال شود تا از عوارض سوء معضل كم آبی در تابستان امسال كاسته شود.