بااجرای ۴۰۶كیلومتر طرح توسعه شبكه مشكل آب شهرهای استان قزوین تا پنج سال آینده حل خواهد شد. احمد مظفری - مدیرعامل شركت آب و فاضلاب شهری استان قزوین - در گفت وگو با ایرنا افزود: دراجرای این طرح توسعه ۸۵كیلومتراز شبكه آب شهر قزوین، ۱۵۴كیلومتر درشهر الوند، ۶۳كیلومتر درشهر بوئین زهرا، ۶۹كیلومتر در تاكستان و ۳۵كیلومتر طرح توسعه شبكه آب در شهر آبیك اجرا می شود. وی اظهار داشت: برای اجرای طرح توسعه شبكه آب شهرهای استان قزوین بیش از ۱۲۱میلیارد و ۹۵۰میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است. مظفری، مشتركین موجود شهرهای استان را ۱۷۰هزار مشترك اعلام كرد وگفت: آب این میزان مشترك از مخازن استان به ظرفیت ۱۳۵هزار متر مكعب تامین می شود كه با توجه به تعداد مشتركین، ۵۷هزار متر مكعب مخزن آب كم داریم. مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان قزوین اضافه كرد: هم اكنون در نقاط مختلف استان مخازن به ظرفیت ۱۰۵هزار متر مكعب در دست ساخت است كه تا پایان برنامه چهارم توسعه برای احداث این مخازن بیش از ۲۴۳میلیارد و۷۵۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است. وی افزود: ظرفیت منابع چاههای موجود شهرهای استان ۲۵۷هزار متر مكعب در روز است كه سال گذشته ۶۱هزار متر مكعب كمبود داشته ایم.