از مدتی پیش که برنامه ریزی هفتگی برای زمان بندی قطع برق آغاز شد، قرار بر این شد که در انتهای هر هفته، زمان بندی خاموشی های هفته بعد اعلا م شود، انتقادهایی مطرح شد مبنی بر این که بار دیگر همچون سال های جنگ شاهد قطع برق هستیم. ضمن این که عده ای دیگر این نکته را مطرح کردند که ۵ سال پیش نیز کشور دچار خشکسالی شده بود اما هیچ گاه قطع برق به این حد نرسیده بود که باعث بروز مشکل و اختلال در زندگی شهروندان و روستاییان و حتی صنایع بزرگ و کوچک شود.

با این وجود آنچه در این نوشتار کوتاه مدنظر ماست، در مورد جدول زمان بندی قطع برق است که متاسفانه اغلب شاهد قطع برق در خارج از روال اعلا م شده هستیم. گویا جدول زمان بندی خاموشی ها، صرفا یک جدول تزئینی است! در نخستین هفته از اجرای این طرح جدید، هنگامی که با قطع برق، خارج از زمان بندی اعلا م شده مواجه شدیم پیگیری هایی با شماره تلفن های اعلا م شده از سوی وزارت نیرو انجام دادیم. البته خوشبختانه متصدیان مربوطه با وجود آن که مجبور بودند به تماس های مکرر شهروندان پاسخ دهند با سعه صدر و روی خوش، به خوبی مشکل را پیگیری می کردند اما پس از چند روز که این مشکل تداوم داشت به این نکته رسیدیم که این بندگان خدا مقصر نیستند. چرا که این زمان بندی از ابتدا مشکل دارد و در اغلب مناطق در زمان های اعلا م شده، قطع برق صورت نمی گیرد و زمان دیگری که در جدول اعلا م شده نیست، قطع برق دارند.

اکنون پرسش اینجاست که وقتی قطع برق، باز هم در زمان های نامشخص و خارج از زمان بندی اعلا م شده صورت می گیرد، چرا به تداوم اعلا م برنامه های خاموشی های زمان بندی شده اصرار داریم؟

وقتی قرار است هر موقع که لا زم شد برق قطع شود اصلا چرا برنامه ارائه می دهیم؟ و نکته آخر این که از همین جا مشخص می شود که در کشورمان تا چه حد برای برنامه ریزی در کارها ارزش قائل هستیم.

نویسنده : کیان راد