معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت :تمامی مشتركان خانگی تا سه سال دیگر كنتور برقشان از مكانیكی به دیجیتالی تبدیل می شود.

محمد احمدیان افزود: واگذاری كنتورهای دیجیتالی به مشتركان جدید برای محاسبه تعرفه ها به صورت چند تعرفه ای از سال گذشته آغاز شده و قرار است تا سه سال دیگر همه مشتركان خانگی از این كنتورها استفاده كنند.

وی افزود :برای ۹۰۰ هزار مشترك جدید پارسال كنتورهای دیجیتالی نصب شد و هر سال قرار است پنج میلیون كنتور مكانیكی به دیجیتالی تبدیل شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت:چنانچه ۱۰ درصد صرفه جویی مورد هدف از سوی مشتركان به ثمر نرسد باید اذعان كنیم كه تا پایان تابستان خاموشی خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: با توجه به كمبود تولید ۴ هزار مگاوات برق از سوی نیروگاه‌های برق آبی شبكه برق همچنان وضعیت چندان مطمئنی از لحاظ ذخیره برق ندارد بنابراین مشتركان برق باید به هشدارهای داده شده مبنی بر ۱۰ درصد صرفه‌جویی برای گذر از فصل تابستان توجه كنند كه اتفاقا با توجه به وضعیت شبكه این اتفاق از سوی مشتركان رخ داده است.

احمدیان داشت: تولید و مصرف برق در كشور در حال حاضر همسان است بطوریكه در ساعات اوج مصرف برق این تراز منفی می شود.