شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن تشكر از مشاركت و همكاری شهروندان تهرانی در صرفه جویی مصرف برق كه موجب كاهش میزان خاموشی ها در هفته گذشته شد، برنامه خاموشی های احتمالی هفته سوم تیرماه (از ۱۵ تا ۲۱ تیر) را اعلام كرد. این برنامه به منظور كاهش مشكلات ناشی از خاموشی های احتمالی اعلام شده است. بر این اساس از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد گروه های ،۱۰ ۱۱ و ۱؛ از ساعت ۲ تا ۴ گروه های ۲ و ۳؛ از ساعت ۴ تا ۶ گروه ۴؛ از ساعت ۶ تا ۸ گروه های ۵ و ۶؛ از ساعت ۸ تا ۱۰ گروه ۷؛ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ گروه های ۸ و ۹؛ از ساعت ۱۲ تا ۱۴ گروه های ۱۰ و ۱۱؛ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ گروه های ۱ و ۲؛ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ گروه های ۳ و ۴؛ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ گروه ۵؛ از ساعت ۲۰ تا ۲۲ گروه های ۶ و ۷؛ از ساعت ۲۲ تا ۲۴ گروه های ۸ و ۹ دچار خاموشی احتمالی خواهند شد. یادآور می شود كه شهر تهران به ۱۱ گروه تقسیم شده است و تعداد نوبت خاموشی احتمالی در هریك از مناطق تهران در جدول فوق بافرض بیشترین محدودیت و مصرف برق است و پیش بینی می شود شهروندان تهرانی در مناطق مختلف حداكثر یك نوبت خاموشی احتمالی در طول شبانه روز داشته باشند. محمدعلی وحدتی ـ مدیرعامل توانیر - درگفت وگو با ایسنا، با بیان مطلب فوق افزود: برای رفاه حال شهروندان، خاموشی های برق بیشتر در طول روز اعمال خواهد شد.

تقریبا در همه استان ها جداول خاموشی برق اعلام شده و احتمال آن كه در برخی نقاط حتی یك نوبت در روز هم خاموشی اتفاق نیفتد، وجود دارد. وی گفت: جداول خاموشی های اعلام شده در سراسر كشور بدبینانه ترین حالت ممكن بوده و به طور معمول نیمی از خاموشی های آن اعمال می شود. وحدتی درخصوص چگونگی تامین برق در ساعات شب با توجه به قابل ذخیره نبودن انرژی برق توضیح داد: تحمل خاموشی در شب برای مردم سخت تر بوده و به همین دلیل سعی می كنیم شب ها از نیروگاه های برق آبی كه استفاده از آن ها در شبانه روز محدود است، استفاده كنیم. گفتنی است، طبق اعلام وزارت نیرو رشد مصرف برق امسال در هفته اول تیرماه با صرفه جویی های صورت گرفته به ۵ درصد رسیده است. همچنین متوسط رشد مصرف برق در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۵ درصد كاهش به ۶ درصد رسید كه همین امر موجب كاهش خاموشی در روزهای اخیر در سراسر كشور شده است.