نیروگاه منتظرقائم به عنوان یكی از مجموعه های تامین كننده بخش عظیمی از برق مورد نیاز شبكه در كشور، برنامه‌های مختلفی را در دستور كار خود قرار داد.

به نقل از پایگاه خبری برق تهران،این نیروگاه فعالیت هایی را در بخش‌های تولید شامل تعمیر و نگهداری، بهینه سازی واحدهای نیروگاهی و در بخش نیروی انسانی آموزش ،معاینات ادواری،ورزش و سایر رفاهیات را در دستور كار خود دارد تا بتواند به نحوی مطلوب ضمن حفظ سلامت تاسیسات به میزان تولید پیش بینی شده دست یابد.

بر اساس این گزارش، بازدید از تجهیزات، كنترل سلامت قطعات ،بازدید دوره ای اتاق احتراق و واحدهای نیروگاه مطابق برنامه زمان بندی در طول سال ۸۷ تامین سلامت تجهیزات و تداوم تولید را تضمین خواهد كرد.