تكلیفی كه دولت در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده وزارت نیرو قرار داده مربوط به فروش برخی نیروگاه ها به مردم بوده و در این راستا تكلیفی برای خرید برق از بخش خصوصی به قیمت مشخصی از سوی دولت و مجلس ارائه نشده است. وزیر نیرو با بیان این مطلب افزود: در این راستا وزارت نیرو باید با چانه زنی هایی كه با بخش خصوصی انجام می دهدبر سر قیمت توافق كند كه البته این قیمت برای هر نیروگاه بسته به راندمان و میزان تولید متفاوت است.

وی با اشاره به عوامل تأثیرگذار در راندمان نیروگاه ها تصریح كرد: نیروگاه های احداث شده از سوی بخش خصوصی دارای راندمان های مختلف و نرخ های برق متفاوتی هستند، بنابراین وزارت نیرو بر اساس كار كارشناسی به خرید برق اقدام می كند كه البته میزان سرمایه گذاری و قیمت تمام شده تولید برق نیز می تواند در رقم خرید برق مؤثر باشد. وزیر نیرو گفت: از این بابت نگرانی وجود ندارد، زیرا نرخ تكلیفی از سوی دولت در مورد فروش برق به مردم وجود دارد و در مورد خرید برق از بخش خصوصی دست وزارت نیرو باز است و قطعا این وزارتخانه نرخی را انتخاب می كند كه مقرون به صرفه برای تولیدكننده برق باشد؛ چراكه اگر این نرخ موجب ضرر سرمایه گذار باشد حاضر به سرمایه گذاری مجدد نیست.