در حال حاضر حدود ۵/۱۳ میلیارد متر مكعب آب پشت سدهای كشور ذخیره شده است كه معادل كل آب ذخیره شده در سال گذشته است. به گزارش مهر، رسول زرگر معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: آب پشت سدها ۵۰ درصد پر شده است و با توجه به این كه بخش عمده بارش ها به صورت برف در پشت سدها است می توان گفت وضعیت آب پشت سدها وضعیت قابل قبولی بعد از آب شدن برفها داشته باشد. وی همچنین با اذعان به این كه كشور امسال پائیز نیمه خشكی را پشت سرگذاشت گفت: بارندگی های دی ماه توانست تا حدود زیادی كشور را از خشك سالی نجات دهد.زرگر افزود: میزان بارشها در سه ماهه اول سال نسبت به شرایط عادی حدود ۵۰ درصد كاهش داشت و نگرانیهایی را نسبت به وجود مشكل كم آبی ایجاد كرده بود كه خوشبختانه با مجموعه بارشهای دی ماه این نگرانی ها برطرف شد.