پنجمین نشست «هیئت‌اسلامی هنرمندان» در خانه‌هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

در پنجمین جلسه‌ از دوره جدید نشست‌های ادواری هیئت اسلامی هنرمندان، بحث پیرامون مهندسی فرهنگی كه از دو جلسه پیشین این سلسله‌نشست‌ها آغاز شده بود، ادامه خواهد یافت.

بنا بر این گزارش، در این نشست هنرمندان مختلف در شاخه‌های مختلف هنری در خانه هنرمندان گردهم می‌آیند تا به بحث و بررسی مسائل روز و تحلیل وضعیت هنری و فرهنگی كشور بپردازند.

پنجمین جلسه‌ از دوره جدید نشست‌های ادواری هیئت اسلامی هنرمندان، عصر پنج‌شنبه ۴ بهمن در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.