دانشمندان مرکز فیزیک نجوم اسمیت سونین دانشگاه هاروارد تئوری جدیدی را با عنوان «تارهای کیهانی» (cosmic web) ارائه کردند که نشان می دهد ماده تاریک به همان روشی که تارهای عنکبوت تشکیل می شوند، در جهان پخش می شود. این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند؛ «ما با روش های شبیه سازی توانستیم گستردگی ماده تاریک در جهان نزدیک را مورد بررسی قرار دهیم و مشاهده کنیم که این ماده به طرف گرمایی که به سبب تاثیرات جاذبه یی ماده تاریک شکل گرفته است، جذب می شود.» براساس تئوری های موجود، ۹۵ درصد از کیهان را ماده تاریک تشکیل می دهد. این دانشمندان با استفاده از رصدهای تلسکوپ های اشعه ایکس چاندرا و «XMM-Newton» تئوری جدید «تارهای کیهانی» را مطرح کردند. به گفته این دانشمندان «این رشته ها همچنین می توانند کلید شناخت بیشتر ماده زنده باشند. ماده زنده بخشی از ماده مرئی کیهان است که حدود ۵/۲ درصد از ۵ درصد ماده معمولی جهان را تشکیل می دهد.» به گفته این دانشمندان، این رشته ها می توانند توسط ماده تاریک و ماده معمولی ساخته شوند.