مدیركل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان اصفهان از كاهش ۲۵ درصدی حجم آب زاینده رود نسبت به پارسال خبر داد.

منصور شیشه فروش با اعلام این مطلب افزود: امسال به دلیل كاهش ۵۰ درصدی میانگین بارندگی نسبت به ۱۲ سال گذشته در استان اصفهان حجم آب زاینده رود به ۶۴۰ میلیون متر مكعب رسیده در حالی كه این میزان پارسال، ۸۰۰ میلیون مترمكعب بوده است و نشان از كاهش ۲۵ درصدی حجم آب زاینده رود دارد.

وی میزان مصرف آب های سطحی و زیرزمینی در استان اصفهان را كه به مصارف كشاورزی، صنعت و آب شرب می رسد ۵ میلیارد متر مكعب عنوان و اعلام كرد: كاهش بارندگی و كمبود آب بر آب های زیرزمینی استان اصفهان تأثیر نامطلوب می گذارد و احتمال بروز بحران خشكسالی در استان اصفهان را افزایش می دهد.

مدیركل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان اصفهان همكاری همه بخش های استان را برای پیشگیری از خشكسالی و كمبود آب خواستار شد و تصریح كرد: با به كار بردن روش های علمی آبیاری در كشاورزی جلوگیری از مصرف بی رویه آب در كارهای ساختمانی و صنعتی و صرفه جویی مردم در مصرف آب می توان با این بحران مبارزه كرد.