بیش از ۷۰ درصد حوادث و تعمیرات شبکه آبرسانی در غرب استان تهران را حوادث مربوط به انشعاب ها تشکیل می دهند .

مدیر نظارت بر بهره برداری آب شهری در غرب استان تهران گفت : در هفت ماه نخست سال جاری بیش از۲۰ هزار حادثه در شبکه آبرسانی غرب استان تهران رخ داده است که ۱۴ هزار حادثه مربوط به انشعاب های آب بوده است .

احمد شجاعی افزود : با توجه به بروز حوادث در غرب استان تهران که عموما ناشی از فرسودگی شبکه انتقال آب است در یک سال بیش از ۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شود که بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص داده است .

وی در پایان ادامه داد : با توجه به لوزوم اطلاع رسانی و آگاهی کارشناسان آبفا با حوادث ، همایش یک روزه ای در کرج برگزارو در ان آخرین اطلاعات مربوط به انشعابات ، نظارت بر عملیات ، حذف روش های سنتی و ... آموزش داده شد.