هنر سنتی و مدرن دو امر جدای از هم نیستند كه در تقابل با یكدیگر باشند بلكه هنری كه امروز نو و جدید است، بعد از گذشت زمان تبدیل به هنر سنتی می شود. منیژه آرمین؛ مجسمه ساز؛ در گفتگو با خبرگزاری قرآنی با تایید مطلب فوق گفت: «اصولا زمان باعث می شود قالب های تازه ای برای بیان مفاهیم به وجود آید.

هنر مدرن، هنری تقلیدی نیست بلكه نواندیشی است. هنر مدرن در صورتی تقلیدی خواهد بود كه موجی از هنر به وجود آید و ما آن را تكرار كنیم. مدرن یعنی اندیشه ای نو كه از درون هنرمند بجوشد.» وی در ادامه افزود: «هنر مدرن طبق تعریفی كه ارائه می شود شكستن هنجارها نیست. در بیان مفاهیم، سنت هم تاریخچه ای دارد و برای خود امر جا افتاده ای است.» آرمین؛ نظر خود را نسبت به عدم تقابل سنت و مدرنیسم در هنر چنین بیان كرد: «سنت و مدرنیسم در عرصه هنر با هم تقابل ندارند و هر یك خط زمانی را طی می كند. چیزی كه امروز نو است پس از گذشت زمان تبدیل به سنت می شود. چیزی كه برای هنر و هنرمند اهمیت دارد این است كه بتواند قالب های نو برای بیان مفاهیم پیدا كند.» او در ادامه افزود: «البته تعریف دیگری نیز از هنر سنتی وجود دارد، هنر سنتی گاهی به معنی هنر بومی است یعنی در هر جامعه ای یا ملیتی بعضی از هنرهای نامی مثل هنر فرش در ایران، هنر سنتی نامیده می شود چون هنری بومی است و معرف فرهنگ یك جامعه است.» این نویسنده درباره این مطلب كه آیا هنر مدرن و سنتی از ایدئولوژی متفاوتی نشأت گرفته است، بیان داشت: «ایدئولوژی های مختلف هم می تواند در هنرهای سنتی و مدرن وجود داشته باشد.

ما بین این دو خط ایجاد نمی كنم. هنر مدرن هنری وارداتی نیست اگر هنر مدرن را نو و جدید می خواهیم، باید از درون باورهای خودمان بجوشد.» وی برخی از كارهایی كه در عرصه هنر مدرن انجام می شود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «كارهای چیدمان كه از آن با نام هنر مفهومی نام می برند، در عرصه هنر حركت خطرناكی است. هنر مفهومی در ذات خود امر نامطلوبی نیست چرا كه ما خودمان در گذشته هنر مفهومی داشته ایم، مثلا علم های عاشورا جزء هنرهای مفهومی ما است اما این كه این هنر تبدیل به یك جریان شده، اشتباه است.» وی تصریح كرد: «در عرصه هنر، بهای اندكی به افراد صاحب اندیشه داده می شود و نتیجه آن، فقر اندیشه و نظریه در هنر است به طوری كه فقط جریان سازی مفهوم پیدا كرده و حركتی نو در هنر جرقه زده نمی شود.» آرمین درباره این مطلب كه منظور از جریان سازی چیست، اظهار داشت: منظورم از جریان سازی برگزاری مراسمی چون: همایش، جشنواره، دوسالانه، مركز تحقیقات است و جدای از این جریان ها در عمل حركتی انجام نمی شود و دانشجو سرگردان است.

این هنرمند، وجه مشترك هنر سنتی و مدرن را در مفاهیم آنها دانست و افزود: «اصولا مفاهیم انسانی و فرهنگی تفاوت چندانی نمی كنند و دردهای بشری در همه جا وجود دارد، درنتیجه هر كدام از این ها می توانند دارای مفاهیم مشترك باشند.» وی تاكید كرد: «مرزی بین سنت و مدرن در هنر قابل ترسیم نیست چرا كه در هر نوآوری، حضور پررنگ سنت حس می شود بدین معنا كه در هنر اصولی داریم كه آن اصول خدشه بردار نیست و این اصول در هنرهای سنتی و مدرن به معنای واقعی و معقول آن وجود دارد. »این سفالگر در ادامه بیان كرد: «فرقی نمی كند هنر سنتی و مدرن می توانند بسیار موثر باشند و حتی در كنار هم باشند. وجهی از هنر مدرن، می تواند برداشتی جدید از هنر سنتی باشد. در هنر مدرن، هنرمند حرف تازه ای می زند.»