معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:میزان اعتبار در نظر گرفته شده از سوی دولت در بودجه سال آینده برای ساخت شبكه های آبیاری اصلی و فرعی ۵۰۰ میلیارد تومان است.

رسول زرگر با بیان اینكه مدیریت آب در كشور با چالش تامین منابع مالی رو به رو است اظهار داشت:میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت شبكه های آبیاری و زهكشی در بودجه سال آینده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است بنابراین اگر این رقم به تصویب مجلس برسد حاكی از افزایش چهار برابری میزان ساخت شبكه های اصلی و فرعی در كشور است.

وی با بیان اینكه مدیریت آب در كشور با چالش تامین منابع مالی رو به رو است البته برخلاف سایر بخش‌ها تامین منابع مالی چالش‌ اصلی بخش آب نیست افزود:وزارت نیرو در حال حاضر ۸۸ سد در حال احداث و ۱۷۶ سد در حال مطالعه دارد بنابراین با اتمام شبكه‌های آبیاری و زهكشی سعی بر این است تا ۶/۱ میلیون هكتار شبكه آبیاری اصلی را به ۲ میلیون هكتار و ۵۰۰ هزار هكتار شبكه فرعی به ۳ میلیون هكتار برسد.

زرگر تصریح كرد: در قالب یك برنامه پنج ساله باید ۵۰۰ هزار هكتار شبكه اصلی و یك میلیون هكتار شبكه فرعی ساخته نشده تكمیل شود تا حداقل یكی از چالشهای اصلی بخش آب كشور برطرف شود.

زرگر افزود: در بخش سدسازی و شبكه آبیاری در سال ۸۵ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفت كه نتیجه این سرمایه‌گذاری حدود ۱۹۲ سد بلند، ۳۲۰ سد كوتاه بود كه در مجموع ۳۴ میلیارد متر مكعب آب ذخیره و نزدیك به ۷/۱ میلیون هكتار شبكه اصلی و ۵۰۰ هزار هكتار نیز شبكه فرعی ایجاد كرد.