شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی كشور با موافقت با پیشنهاد توزیع لامپ كم مصرف میان كارمندان دولت، اجرای طرح جایگزینی كلیه لامپهای پرمصرف در كشور با لامپ های كم مصرف در كلیه مراحل تولید، واردات، توزیع و مصرف را تصویب كرد. به گزارش مهر، براساس تصمیم این شورا، به منظور صرفه جویی مصرف انرژی برق در سال ۱۳۸۶ مبلغ چهل میلیارد ریال اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالجاری و همچنین مبلغ ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل بودجه شركت توانیر جمعا ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال لامپ كم مصرف به صورت یارانه ای در قالب بسته حمایتی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی وزارت نیرو تا سقف مبلغ یارانه مذكور در بین كاركنان دولت توزیع شود.