رحمان احمدی ملکی درباره انتخاب آثار در تضمین دو سالانه نقاشی گفت: معیارهای انتخاب نقاشی باید عوض شود.

رحمان احمدی ملکی گفت: معیارهای باید عوض شود و نباید بامعیارهای زمان گذشته، آثار جدید را ارزیابی کرد و نقاشی امروزی باید با ایده های نو و معیارهای تازه همراه باشد.

احمدی ملکی در ادامه گفت: در حال حاضر نمایشگاه های هنرهای تجسمی مخاطب خاص خود را دارد و در صورتی که در رسانه جمعی مثل تلویزیون در سطح گسترده تبلغ نشود افراد غیر متخصص نیز به آن روی می آورند و عامل ارتقاء نقاشی می شوند، ولی متاسفانه اکنون نقاشی فقط محدود به حیطه هنرمندان نقاشی است.

وی افزود: هدف از دو سالانه ها ارایه آثار جدید و نو در عرصه نقاشی است که باید تمامی هنرمندان در آن شرکت کمند و نباید به مجموعه ای از افراد که به نظر داوران فعال و دارای ایده هایی جالب هستند محدود شود.

وی در پایان گفت: در دو سالانه هفتم آثار کمتری در نمایشگاه شرکت داشته است و بیشتر آثار به دلیل سیاست حاکم بر دو سالانه و انتخاب داوران تکراری و سلیقه ای بوده است.