فریدون امیدی در خصوص هفتمین دو سالانه نقاشی گفت: تقسیم بندی نمایشگاه به بخش های مختلف معنایی ندارد. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد ارائه طرحی نو است که درجلب بیننده خود موفق باشد.

فریدون امیدی اظهار داشت: تعداد زیاد آثار، موجب شلوغی نمایشگاه شده است به طوری که با حذف برخی از آثار اتفاق خاصی نمی افتد.

وی در خصوص تاثیرگذاری دوسالانه در رشد نقاشی ایرانی تصریح کرد: دو سالانه از وقایع مهم نقاشی هر کشور محسوب می شود. اگر انتخاب ها درست صورت گیرد و توان تاثیر بر بیننده خودرا داشته باشند،حالت رهبری کننده خواهند داشت.

امیدی در مورد داوران گفت: داوران ترکیب مرتبطی نداشته و هر کدام دارای سلیقه های متفاوت هستند و این در کشف استعدادهای جدید موثر نخواهد بود.

وی همچنین افزود: در دوسالانه امسال بسیاری از نقاشان پیشکسوت کاری ارائه نداده بودند و کارهای دانشجویی بیشتر دیده می شد.

این نقاش اظهار داشت: باید با شناخت کامل هنرمندان کشور و بدون آنکه موضوع کاری آن ها در نظر گرفته شود از آن ها دعوت به عمل آید.