علیرضا سمیع آذر گفت: برگزاری دوسالانه پیش از آنکه فرصتی باشد برای ارتقای هنر نقاشی، فرصتی برای عرضه آخرین آثار پیشکسوتان و جوانان هنرمند است تا در معرض قضاوت عموم قرارگیرد.

علیرضا سمیع آذر در خصوص هفتمین دو سالانه نقاشی ایران اظهارداشت: در دو سالانه تجربیات شاخص گذشته هنرمندان پیشکسوت مورد توجه قرار می گیرد و در واقع می تواند باعث تشویق و دلگرمی هنرمندان جوان باشد و همچنین الهامی برای دیگر هنرمندان تا از آخرین تکنیک های عرصه هنر آگاه شوند.

این نقاش معاصر در پاسخ به تاثیر برگزاری دوسالانه تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه های دوسالانه مدلی کهنه است. در بین حوزه هنرهای تجسمی اعم از نقاشی و مجسمه سازی و عکس و.. تفکیکی وجود ندارد . عصر تمایز روش بیان هنر و محدود کردن به طبقه بندی خاص به سرآمده است. هنرمند آزاد است هنر خود را درقالب مورد علاقه خود ارائه دهد. نگاه دوسالانه ها به هنر، معاصر نیست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نفس برگزاری دوسالانه مورد احترام است واین می تواند تنها فرصتی باشدکه هنرمند اثر خود را در معرض بازدید و نقد و بررسی عموم قرار دهد و باید از آن حمایت بیشتری شود.