یك كارشناس ارشد مرمت با انجام تحقیقی درباره نقاشی روی چوب به دنبال تهیه سند یا شناسنامه ای برای این نوع كارهاست كه در ایران بسیار زیاد انجام می شدند. امیرهوشنگ اسفندیاری پور در گفتگو با ایسنا ، در این باره توضیح داد: نقاشی روی چوب یكی از قدیمی ترین نقاشی های جهان به شمار می رود. در واقع، چوب از نخستین بسترهایی است كه انسان روی آن نقاشی كرده است. در ایران نیز نقاشی روی چوب در بخش هایی مانند ستون ها، در و پنجره وجود داشته و از این نوع كار، بسیار انجام می شده است. وی بیان كرد: در دوره قاجار یك نوع نقاشی خاص روی چوب مرسوم شد؛ به این ترتیب كه به تقلید از اروپاییان نقاشی را روی سقفی می كشیدند كه در واقع، یك سقف كاذب چوبی بود و روی سقف اصلی قرار می گرفت.

این نوع نقاشی روی چوب در شیراز فراوان است و بررسی زیادی هم از نظر تكنیك، آسیب شناسی، شناسایی رنگ و ارزش گذاری كارها تاكنون انجام نشده است. او با بیان این كه این نوع نقاشی تقریبا تا اواخر دوره پهلوی اول در ایران و بویژه در شیراز ادامه پیدا كرد، گفت: با انجام این تحقیق، تلاش می كنم با پیدا كردن نخستین و بهترین كارها و شناسایی و بررسی جزئیات آن ها مانند رنگ، شناسنامه ای را برای آثار تهیه كنم تا اگر زمانی تخریب شدند، در جایی ثبت شده باشند.به گفته اسفندیاری پور، بسیاری از این نقاشی ها در خانه های مسكونی قرار دارند كه صاحبان آن ها، خیلی از این موضوع راضی نیستند، زیرا میراث فرهنگی همه آن ها را از نظر رسیدگی و مرمت نمی تواند حمایت كند. البته آن تعدادی كه توسط سازمان میراث فرهنگی مرمت شده اند، به این سازمان نیز تعلق دارند. وی اضافه كرد: سقف بسیاری از خانه های زیبای قاجاری كه در بافت قدیم شیراز قرار دارند، آسیب دیده و نم كشیده است. همچنین از آثار شاخصی كه در شیراز چنین نقاشی هایی دارند، به خانه قوام، باغ نارنجستان، خانه محتشم و خانه فروغ الملك می توان اشاره كرد.