ناصر آراسته گفت: نقاشی یک شانس بزرگ است که در زندگی همه افراد رخ نمی دهد.

ناصر آراسته نقاش پیشکسوت گفت: نقاشان باید به نحو احسن از موقعیت خود استفاده کنند و با وجود۵۰۰ گالری فعال در ایران، دانشکده ها و هنرستان ها زمینه اولیه برای یک شروع خوب فراهم است.

این نقاش با تجربه بیان کرد: داوران با معیار شناخت، معیار مهارتی و شخصیتی افراد و دانایی نسبت به هنرهای تجسمی به انتخاب آثار پرداختند و در این آثار ابداع و نوآوری مورد توجه قرار گرفته شده است و این ابداع به معنی شخصیت آن نقاش و احساس درونی آن است و متفاوت از نقاشی از روی طبیعت است زیرا که فضای خاصی دارد.

آراسته افزود: خلق شدن اثر نشانگر وجود مهارت است پس باید نقاش به دنبال ابداع باشد و تفکر نقاش نوع نقاشی (انتزاعی- طبیعت) را انتخاب می کند. روش افراد متفاوت است وهر فرد ذهنیت خود را دارد وذهنیت فرد ممکن است تغییر کندو در آخر ذهنیت تفکر او را کامل می کند. او شیوه انتزاعی را ترجیح می دهد زیرا که در آن ابداع وجود دارد و در اثر خود به نام طواف از این شیوه استفاده کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: روند پیشرفت نقاشی بسیار عالی بوده است و هر روز بر علاقمندان هنر افزوده می شود زیرا که اساتید خوبی در دانشگاه ها وجود دارند و افراد به دنبال تکنیک و رنگ آمیزی و مخصوصا کار با اکرلیک هستند زیرا که استفاده ازاکرلیک باعث می شود نقاش نتیجه و اثر خود را زودتر ببیند(بو ندارد و زود خشک می شود).

آراسته در پایان از آیت اللهی، صادقی، زارع که در برگزای بی بینال تلاش کردند تشکر کرد و اضافه کرد: شیوه انتزاعی به دلیل وجود ابداع در آن شیرین و تمرکزی است و وقتی فکر و ذهن با یک موضوع همراه شد فرد دچار خستگی نمی شود، بنابراین به اثر بیشتری دست می زند و هنر به کمال می رسد.