مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران اعلام کرد: تنها راه جداسازی آب شرب از بهداشتی که به صرفه نیز باشد ارائه آب های بسته بندی بوده که این کار نیز نیازمند یارانه دولتی است.

محمد مقدوری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان تهران در خصوص جدا سازی شبکه آب شرب از آب بهداشتی گفت:تفکیک آب شرب و ایجاد شبکه ای جداگانه به هیچ وجه اقتصادی نیست.

وی افزود: آب شرب قاعدتا باید از طریق آب بسته بندی و همان گونه که در دنیا مرسوم است در اختیار مصرف کنندگان قرارگیرد،اما این کار نیازمند در اختیار داشتن یارانه های دولتی است.

وی اذعان داشت: با وضعیت مالی و اعتباری موجود در بخش آب چنین کاری تقریبا محال بوده و حداقل اجرای شبکه ای جداگانه برای آب شرب در شهر تهران صرف ارقام قابل توجهی مورد نیاز است.

مقدوری تنها راه جداسازی آب شرب از آب بهداشتی را ارائه آب های بسته بندی دانسته و تصریح کرد:با در اختیار گذاشتن آب بسته بندی در اختیار عموم به عنوان آب شرب می توان شبکه موجود را به عنوان شبکه آب بهداشتی تلقی کرد.

وی این کار را عملیاتی تر و پایدارتر خواند و تاکید کرد: با در اختیار داشتن یارانه این کار هزینه کمتری را نسبت به راه اندازی شبکه ای جداگانه برای آب شرب دربر خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران اظهار داشت : بهداشتی به این معنا نیست که کیفیت آب بهداشتی از آب شرب پاییین تر بوده ، بلکه آب بهداشتی نیز باید مراحل تصویه خاصی را پشت سرگذارده تا قابل استفاده شود.

وی تاکید کرد : آب بهداشتی باید دارای استانداردهای لازم باشد، تا اگر به هر دلیلی مورد استفاده شرب قرار گرفت لطمه ای به مصرف کننده وارد نشود.

مقدوری همچنین افزود : استاندارد تصویه آب بهداشتی آنقدرها هم از آب شرب پایین تر نیست که جداسازی آنها بتواند هزینه زیادی را کاهش دهد.

وی در خصوص استقبال دولت از طرح جایگزینی آب های بسته بندی گفت: مطمئنا دولت از این طرح استقبال کرده و یارانه لازم را ارائه می کند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران در خصوص حضور بخش خصوصی در اجرایی کردن این طرح افزود: در واقع کارخانه های آب بسته با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش توسعه پیدا خواهند کرد.

این در حالی است که زرگر معاون وزیر نیرو درامور آب و فاضلاب در این مورد گفت:این جداسازی در مدیریت آب کشور در حال بررسی است و هنوز جمع بندی نشده است.

وی اذعان داشت : در ایران کیفیت و قیمت آب به گونه ای است که این کار توصیه نمی شود ولی در هر حال مطالعاتی در این خصوص در حال انجام است.