متوسط قیمت هر كیلو وات ساعت برق نیروگاههای كشور در دوره۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری ۹/۱۴۶ ریال بود.

معاونت بازار برق ایران اطلاعات نیروگاههای كشور را در دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذر۸۶ اعلام كرد.

بنابراین گزارش، متوسط قیمت تولید برق نیروگاههای حرارتی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذر سال۸۶ ( بدون احتساب هزینه های سوخت، انتقال ، توزیع و فروش)، ۹/۱۴۶ ریال به ازاء هركیلو وات ساعت و متوسط قیمت تبدیل انرژی نیروگاههای حرارتی( بدون احتساب هزینه های سوخت ، انتقال، توزیع و فروش ) نیز در دوره یاد شده ۶/۱۳۷ ریـال به ازاء هر كیلو وات ساعت بوده است.

این گزارش می افزاید: براساس این گزارش متوسط ضریب آمادگی كل نیروگاهها (حرارتی ،آبی، دیزلی) در دوره یاد شده ۳/۷۴ درصد ذكر شده و متوسط ضریب آمادگی نیروگاههای حرارتی در دوره مذكور ۴/۸۵ درصد و همچنین متوسط بازده نیروگاههای حرارتی ۵/۳۵ درصد بوده است.