معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: برای ایجاد جاذبه و استقبال سرمایه‌گذاران، تقاضای تجدیدنظر نرخ‌های خرید برق از نیروگاههای حرارتی و بادی بخش خصوصی به معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری ارائه شده است.

محمد احمدیان در خصوص پیشنهاد تعدیل قیمت خرید برق از نیروگاههای بادی بخش خصوصی اظهار داشت: با توجه به اینكه هزینه‌های احداث نیروگاه به دلیل افزایش جهانی نرخ فلزات افزایش پیدا می‌كند باید در نرخ‌های خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی و بادی برای جذب سرمایه‌گذاران تجدیدنظر شود.

وی ادامه داد:‌ در خصوص نیروگاههای بادی بخش خصوصی علاوه براینكه نرخ خرید برق مهم است، سرمایه‌گذاران مایل هستند كه در مورد نحوه تعدیل نرخ خرید انرژی در سالهای آینده هم یك فرمول روشن و از پیش تعیین شده‌ای وجود داشته باشد.

احمدیان گفت: برای نیروگاههای تجدیدپذیر می‌تواند تفاوتی بین نرخ نیروگاههای بادی خورشیدی و زیست توده نیز می‌تواند مطرح باشد، بنابراین مجموعه این پیشنهادات به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منعكس شده تا آنها در مراجع مربوطه آنرا مطرح و تصویب كنند.

احمدیان با بیان اینكه نرخ خرید انرژی ارز نیروگاههای بادی در ساعات اوج مصرف ۶۲ تومان و در ساعات غیر اوج ۴۵ تومان است گفت: برای حفظ جاذبیت سرمایه‌گذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر تلاش براین است كه با دادن تسهیلاتی به سرمایه‌گذاران ضمن توجیه‌پذیر كردن سرمایه‌گذاری، نرخ‌ها چندان افزایش پیدا نكند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: وزارت نیرو پیشنهاد دقیقی مبنی بر تعیین رقم و قیمت مشخصی را برای خرید برق ارائه نكرده است اما به هرحال تقاضای تجدیدنظر در نرخ‌های برق و تعیین فرمول تعدیل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارائه شده است.

● پیشی گرفتن سهم نیروگاه‌های بخش خصوصی از دولتی

احمدیان همچنین در خصوص سهم نیروگاه‌های بخش خصوصی گفت: سهم نیروگاههایی كه توسط بخش خصوصی وارد مدار بهره‌برداری می‌شوند، در حال پیشی گرفتن از نیروگاههای دولتی است.

وی افزود: در سال جاری قبل از پیك مصرف، واحد نیروگاه "رود شور" وارد مدار بهره‌برداری شد و در حال حاضر نیز واحدهایی در "عسلویه" و "فردوسی" مشهد توسط بخش غیر دولتی وارد مدار بهره‌برداری شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار داشت: علیرغم تمام پیچیدگی‌های موجود خوشبختانه حضور بخش خصوصی برای تولید برق حضور امیدواركننده‌ای داشته‌اند.