كارگاه های تخصصی هنر با كارگاه مفهوم، كاربرد و ارتقاء رنگ در نقاشی و مواد مجسمه سازی طی دو روز برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، این مجموعه اولین كارگاه تخصصی هنر را برای هنرمندان و دانشجویان هنر با عنوان مفهوم، كاربرد، فضاسازی وارتقاء رنگ در نقاشی و مواد مجسمه سازی برگزار می كند.

این كارگاه ها طی دو روز (۵ و۶ اسفند ماه )، از ساعت ۱۰صبح لغایت ،۱۸ توسط فرهاد ابراهیمی مدرس هنرهای تجسمی با هدف آشنایی علاقمندان مباحث تخصصی در زمینه نشانه شناسی، مفهوم، فضاسازی و سطوح فرم و ابعاد بصری رنگ در نقاشی و مواد مجسمه سازی برگزار می شود. موسسه صبا از این پس در كنار نشست های تخصصی وكلاس های آموزش هنر، كارگاه های هنری خود را نیز برای علاقمندان برگزار می كند. شركت برای كلیه علاقمندان آزاد است.