ایران درودی گفت : به اعتقاد من آموزش و تدریس استادان به این جوانان مستعد وپرشور به درستی انجام نمی شود.

آموزش چه در نقاشی ، چه در رشته های دیگر باید اصولی باشد ونسل مستعد جوان می باید از آموزش کافی در تمامی مسائل فرهنگی و اجرایی کارهای هنری برخوردار باشد.با اشاره به تنوع و فراوانی آثار نقاشی در هفتمین دو سالانه نقاشی ایران افزود: آثار تقاشی جوانان بسیار با استعداد و پر قدرت است ، حال آنکه کار میانسالان مردود و متزلزل بود. و می توان به نسل جوان امید بست, مشروط بر اینکه راه صحیح توسط استادان به آنها آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی گروه اجرایی کمبودهای زیادی داشت ، خاطر نشان کرد : ساعت برگزاری جلسه را به من اطلاع نداده بودند وپرینت ها و اسکن هایی که انتخاب یا مردود شده اند، را ندیده یودم. لازم می دانم از حبیب ا... آیت اللهی دبیر این نمایشگاه به خاطرحسن نیت و تلاشی که برای برپایی این نمایشگاه کردند به نوبه خودم سپاسگزاری کنم.

معتقدم کسانی که درحرفه نقاشی را انتخاب می کنند باید سختی ها و شکست های این حرفه را بپذیرند بدانند که حرفه بسیار سخت و مهمی را انتخاب کرده اند و نباید از شکست ها مأیوس شوند.

ایران درودی از نحوه آموزش نقاشی به جوانان اظهار تأسف کرد و گفت: به اعتقاد من آموزش و تدریس استادان به این جوانان مستعد وپرشور به درستی انجام نمی شود.

وی درپایان افزود: به اعتقاد من نقاشی حرفه بسیارمقدسی است که می باید با آن برخوردی متفاوت و همه جانبه داشت و اصل مهم دراین برخورد اعتقاد و ابمان صادقانه است که براصل صداقتی که دارد تکیه می کند و اگر هنرجویی از این رشته به عنوان یک تفنن استفاده می کند، هم به خودش هم به سایر هنرجویان صدمه می زند. نقاشی هنری است ، بسیار جدی وحسی. جوانان از تقلید می باید دوری کنند.