مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت:ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاهی كشور طبق برنامه از امسال تا سال ۸۹ با ۲ میلیون متر مكعب افزایش به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مكعب می رسد.

محمد بهزاد افزود: با تلاش های صورت گرفته امسال ۱۰ مخزن جدید در نیروگاه های كشور راه اندازی شد كه از این طریق ۲۷۷ هزار متر مكعب به ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاهی كشور افزوده شد.

بهزاد با بیان این كه در سال آینده نیز ۹۰۰ هزار متر مكعب به ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاه های كشور افزوده خواهد شد تاكید كرد: براساس برنامه از سال ۸۶ تا ۸۹ ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاه های كشور با افزایش ۲ میلیون متر مكعبی در حدود دو برابر خواهد شد در حالی كه ظرفیت ذخیره سوخت كشور تا پیش از این برنامه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مكعب بود.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران در پاسخ به حضور بخش خصوصی در صنعت برق گفت: درحال حاضر به جز نیروگا ههایی كه از سال های گذشته شروع شده، طرح‌های جدید توسط بخش خصوصی در دست اجرا است.

بهزاد افزود: براساس آمارهای موجود در سال گذشته ۲۱ درصد ظرفیت نیروگاه هایی كه وارد مدار شد توسط بخش خصوصی صورت گرفت كه این میزان درسال جاری به حدود ۴۵ درصد خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران با بیان این كه بازده نیروگاه های گازی كمتر از سایر نیروگاه ها است و به همین دلیل تمام نیروگاه هایی كه ساخته خواهد شد باید سیكل تركیبی باشد افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه گازی قابل تبدیل به سیكل تركیبی وجود دارد كه می توان ۶ هزار مگاوات برق را بدون مصرف سوخت تولید كرد.