در صورت پرداخت اعتباری معادل ۱۶۰ میلیارد تومان، آب آشامیدنی شهرهای استان قزوین و سیستم فاضلاب مركز استان و مراكز شهرستان تا پایان سال ۹۱ ساماندهی خواهد شد.

مهندس مظفری مدیر عامل آبفای استان قزوین با بیان مطلب فوق گفت: در صورت تخصیص اعتبار برای سایر شهرها تا سال ۹۶ كل شهرهای استان زیرپوشش شبكه فاضلاب در خواهد آمد.

وی گفت: از این میزان اعتبار اختصاصی ۱۱۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی و ۵۰ میلیارد تومان آن از اعتبارات داخلی تأمین خواهد شد.

وی افزود: اعتبارات در حال حاضر محدود بوده و الزام دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور نیز بر این است كه دولت بدهكار نشود و مطالعه دقیق درباره طرح ها و میزان اعتبار آنها صورت گیرد.

مظفری گفت: كلنگ ساخت مخزن ۳ هزار مترمكعبی بتونی شهر دانسفهان، مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان در ایام دهه فجر به زمین زده شد و همینطور ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار برای خطوط انتقال و جمع آوری آب از چاه ها به مخزن آغاز شده كه با اضافه كردن هزینه های محوطه سازی، دیواركشی به ۹۲ میلیون تومان خواهد رسید.

وی افزود: مجوز حفر چاه با توجه به جمعیت منطقه صادر خواهد شد و در حال حاضر تأمین آب آشامیدنی این شهر دو برابر جمعیت فعلی است كه باید با ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری دام موجود در داخل شهر را به بیرون شهر انتقال داد تا معیارهای مربوط به تأسیسات عمومی و تأمین و توزیع آب تحقق یابد.