مركز هنری یل انگلستان، نمایشگاهی از نقاشی های آبرنگ و نیز طراحی های «جان وایت» را در بهار سال آینده برپا می نماید. جان وایت، نقاش انگلیسی (۹۳ـ۱۵۸۵) نخستین هنرمندی بود كه توانست با طراحی مناظر طبیعی آمریكا و زندگی بومیان آن سرزمین، تصویری حقیقی از سرزمین تازه كشف شده را برای ساكنان بریتانیا ترسیم كند. نقاشی های «جان وایت» تنها منبع مصور تاریخی قابل استناد در زمینه شیوه زندگی بومیان قاره آمریكا است.

آثار «وایت» نه تنها از منظر هنری بلكه به علت ترسیم دقیق نقشه های مناطق مختلف جغرافیایی قاره آمریكا و نیز نقاشی گونه های جانوری و گیاهی حائز اهمیت هستند. نمایشگاه «جهان تازه: نخستین تصویر قاره جدید» دربرگیرنده بیش از صد تابلوی نقاشی آبرنگ و طراحی از این هنرمند خواهد بود. مسئولان برپایی این نمایشگاه امیدوارند تا با نمایش آثار این هنرمند بتوانند حلقه های مفقوده در تاریخ قاره جدید را در اختیار تاریخدانان قرار دهند.