پنجمین هم اندیشی «نشانه شناسی هنر، روشهای مطالعه نشانه شناختی در گفتمان هنری ایران» هشتم اسفند برگزار می شود. در مجموعه هم اندیشی های نشانه شناسی هنر كه در طی چهارسال پیشین از سوی فرهنگستان هنر برگزار شد، روند مباحث در سال گذشته، به بومی سازی روش ها انجامید و از آنجا كه این مبحث همچنان اهمیت و ظرفیت كوششی افزون را دارد، موضوع مطالعه هم اندیشی پنجم نیز قرار گرفته است.

در این همایش در نظر است ضرورت بومی سازی روش ها، رویكرد فرهنگی به مثابه زمینه بومی سازی؛ ویژگی های هنرهای ایرانی و بومی سازی روش های نشانه شناسی هنر؛ هنر ایرانی و بینامتنیت (بینامتنیت هنر و ادبیات، بینامتنیت گونه های مختلف هنری، بینامتنیت هنر ایران و غیرایرانی، روابط بینا گفتمانی) ؛ بازخوانی سنت پیشانشانه شناسی در ایران (حوزه شعر، فنون ادبی، مطالعات دینی، مطالعات خاص هنر اعم از نظریه هنر، نقد هنر، تعلیم هنر، تاریخ هنر) مورد بحث و بررسی قرار گیرند. این هم اندیشی صبح هشتم اسفند در تالار فارابی دانشگاه هنر برگزار می شود.