مدیرعامل شركت مدیریت شبكه برق ایران گفت: پیچیده‌ شدن فرمول تراتزیت برق موجب كاهش استقبال تولیدكنندگان برق می‌شود.

مسعود حجت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت نیرو و شركتهای تابعه باید به سمت ساده‌سازی فرمول ترانزیت برق حركت كنند چرا كه پیچیده‌تر شدن فرمول ترانزیت برق موجب كاهش استقبال تولیدكنندگان برق می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه ضوابط فروش برق به مشتركین در یك جا و ضوابط مربوط به شركت‌های توزیع برق در جای دیگر بحث می‌شود بنابراین باید یك رابطه میان این دو برقرار شود.

حجت خاطرنشان كرد: در كشور پیشرفته آلمان هنوز ترانزیت برق به صورت تمبر پستی انجام می‌شود بنابراین باید در ضوابط مربوط به مشتركین و شركت‌های توزیع برق مطالعات زیادی صورت گیرد.

وی تأكید كرد: پیچیده كردن ضوابط ترانزیت برق كار را مشكل می‌كند بنابراین دقیق‌تر شدن نسبت به ترانزیت برق مشكلات را بیشتری كند.