عضو هیات تنظیم بازار برق گفت: باید هرچه زودتر ضوابط قیمت برق در پیك مصرف یا غیر پیك تعریف و اعلام شود.

مجتبی غروی بابیان این مطلب در شروع به كار چهارمین دوره هیات تنظیم بازار برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یكی از مسایل مهمی كه برای جلب مشاركت بخش خصوصی باید حتما به آن پرداخته شود مربوط به ترانزیت برق و ضوابط برق پشتیبان است تا بازیگران (خریدار و فروشنده) در بازار برق نقش خود را به خوبی ایفا كنند.

وی ادامه داد: هیات تنظیم بازار برق باید وارد مقوله قیمت برق شود و ضوابط آن را در زمان پیك مصرف و غیر پیك تعریف كند.

وی با بیان اینكه بازار جانبی برق در افزایش كیفیت برق نقش مهمی دارد گفت: بازار كنترل فركانس باید یك بازنگری شود تا بازیگر با اطمینان خاطر وارد بازار برق شود.

وی خاطرنشان كرد: كاهش تلفات در شبكه توزیع برق باید بحث اصلی هیات تنظیم بازار برق باشد اما به هر حال می‌توان سیاست‌های تشویقی را حتی در محل تولید برق مورد توجه قرار داد.