دو تابلوی شاهكار «پابلو پیكاسو» از یك نمایشگاه نقاشی در موزه سوییس به سرقت رفتند. به گزارش ایسنا ، این دو تابلوی نقاشی اثر «پیكاسو» كه ارزش آن ها میلیون ها یورو برآورد شده است، شامگاه چهارشنبه، در ساعات پایانی برگزاری نمایشگاه، به سرقت رفتند. نقاشی های رنگ روغن، سر یك اسب و آثار شیشه ای این نمایشگاه كه در شهر «فافیكان» در نزدیكی زوریخ قرار دارد، از موزه «اشپرنگل» آلمان به صورت قرضی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بودند.

درحالی كه مقامات موزه سوییس از بیان ارزش دقیق این دو اثر هنری متعلق به پیكاسو خودداری كرده اند، گفته می شود كه چندین میلیون یورو ارزش این آثار هنری بوده است. پلیس زوریخ احتمال می دهد كه دزدان خود را در داخل نمایشگاه مخفی كرده و با از كار انداختن آژیر خطر، اقدام به ربودن این دو تابلوی نقاشی كرده اند. در این نمایشگاه ۲۰ تابلوی نقاشی از پیكاسو؛ هنرمند اسپانیایی؛به نمایش گذاشته شده بود.