وزیر نیرو از طرح موضوع اعمال تعرفه خاص برق برای مناطق سردسیر كشور در ماه دی در دولت و موافقت رئیس جمهور خبر داد. پرویز فتاح در گفتگو با مهر گفت: موضوع تعدیل تعرفه برق برخی مناطق سردسیر كشور كه در مقطع زمانی خاصی كه به دلیل افزایش سرما، برق بیشتری را مصرف كردند، در دولت طرح موضوع شد. وی با اشاره به اینكه تعرفه ها مصوب دولت و مجلس است، افزود: به همین دلیل نیز وزارت نیرو نمی تواند راسا، تعرفه ها را تغییر داده و نسبت به كاهش یا افزایش آنها اقدام كند. وزیر نیرو افزایش یا كاهش تعرفه ها را از اختیارات دولت و مجلس عنوان و تصریح كرد: وزارت نیرو به دلیل اینكه تعرفه ها ابلاغیه محسوب می شود، بر اساس آن عمل می كند. به گفته فتاح، نظر رئیس جمهور نیز كاهش میزان تعرفه برق برای چند استان شمالی كشور در دی سالجاری است كه به آنها اجازه استفاده بیشتر از برق صادر شده بود. وی با تاكید بر اینكه برای این مناطق یك تعرفه خاصی اعمال خواهد شد، اظهارداشت: البته هم اكنون قبض برق جدیدی كه در حال تهیه توسط همكاران وزارت نیرو است برای اسفند ماه آماده می شود كه بر اساس كاهش تعرفه این مناطق نیست. وزیر نیرو خاطرنشان كرد: كاهش میزان تعرفه خاص برای دی ماه این مناطق در قبض بعدی كه پس از اسفندماه به آنها تحویل می شود، اعمال خواهد شد، به این صورت كه در قبض بعدی، رقم مورد نظر كاهش می یابد.