شبكه های برق فرسوده مازندران به طور عمده در روستاها بوده و بیش از ۳۰سال قدمت دارند. «سید محمد هاشمی»مدیر عامل شركت برق منطقه ای مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: امسال برای شبكه های توزیع برق استان ۶۰میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد.

وی اظهارداشت: با این اعتبار بخشی از شبكه های فرسوده برق مازندران تعویض و نوسازی شده و مابقی شبكه ها هر سال باتخصیص اعتبار ترمیم می شود. وی ادامه داد: شبكه های برق روستاها باتوجه به شرایط ۳۰سال پیش طراحی و اجراشده است و به همین دلیل با رشد جمعیت و افزایش مصرف، این شبكه ها توان و كشش برق رسانی برای وضعیت كنونی را ندارند.

وی بیان داشت: برای تعویض شبكه های فرسوده برق در روستاهای مازندران به اعتبارات بیشتری نیاز است. مدیر عامل برق منطقه ای مازندران تصریح كرد: برای سال آینده مجلس شورای اسلامی و دولت از درآمد نفت مقداری اعتبار برای تعویض شبكه های فرسوده برق اختصاص دادند.