معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از صدور مجوز ساخت دومین سد با سرمایه گذاری داخلی تا یك ماه آتی خبر داد. رسول زرگر درخصوص بهره گیری از سرمایه های داخلی برای ساخت سد در كشور گفت: قانونی در سال ۸۲ به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی به تصویب رسیده بود كه در حوزه وزارت نیرو با جدیت پیگیری نشده بود،حال با توجه به ابلاغ اصل ۴۴ و سیاستهای دولت برای خصوصی سازی این محوربا قوت بیشتری پیگیری شد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: در این راستا مجوز ساخت و سرمایه گذاری یك سد توسط بخش خصوصی داخلی صادر شده و مجوز ساخت دومین سد نیز ظرف یكماه آتی صادر خواهد شد.به گزارش مهر، به گفته وی، در ارتباط با سرمایه گذاری داخلی كشوربا چند مشكل مواجه است، به این معنا كه طرحهای بخش آب هزینه بر بوده و ساخت هر سد در كشور ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه می خواهد كه معمولاً سرمایه گذار داخلی قدرت تأمین این سرمایه را ندارد. دوم اینكه احداث سدها و شبكه ها زمان بر بوده و ۵ تا ۷ سال زمان برای ساخت احتیاج دارند.