توجه به روایت وقایع نباید فدای تصاویر مستقیم از چهره حضرت رسول(ص) و اهل بیت(ع) شود بلكه تجلی معنا و وقایع نگاری باید مبنای آثار هنری قرار گیرد. حسن بلخاری؛ محقق و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری قرآنی درباره چگونگی هنر شمایل نگاری ائمه(ع) گفت: «در طول تاریخ هنر اسلامی برهه هایی وجود دارد كه هنرمندان به شمایل نگاری عینی از ائمه اطهار(ع) پرداخته اند و بدون نقاب و پوشش، چهره هایی از اهل بیت را به تصویر كشیده اند كه در این مورد می توان به معراج نامه ها اشاره كرد. » این پژوهشگر اذعان داشت: «واقعیت این است كه هنر اسلامی برخلاف هنر مسیحی و بودایی اجازه شمایل نگاری صریح و مستقیم را نمی دهد و برای این امر می توان به دو علت اشاره كرد.

دلیل اول این است كه هنر نمی تواند به ساحت قدسی خاندان نبوت دست یابد و علت دوم مخالفت نیز نگرانی از جایگزین شدن شمایل به جای معنا است زیرا این احتمال وجود دارد كه توجه به تصاویر مانع از تجلی معنا شود. » وی افزود: «بنابراین اصل بر این است كه اگر به شمایل نگاری پرداخته می شود، مبنا را بر تصویر كردن غیرمستقیم گذاشته و به جای تصویرگری صریح، واقعه را موضوع اثر قرار دهیم زیرا در فرهنگ اسلامی ترسیم و روایت وقایع بر تصویرگری ارجح است.»