۱۰كیلومتر از شبكه های فاضلاب استان همدان ویدئو متری شد. قدرت الله رنجبران معاون بهره برداری شركت آب و فاضلاب استان همدان گفت: به منظور آشنایی كامل كارشناسان حوزه بهره برداری شركت آب و فاضلاب استان همدان با مبحث ویدئو متری و شیوه های استفاده از آن در شبكه های فاضلاب، كارگاه آموزشی ویدئو متری شبكه های فاضلاب در این شركت برگزار شد. همزمان با برگزاری این كارگاه، قسمت های مورد نیاز شبكه فاضلاب اجرا شده از سوی پیمانكار در شهرهای نهاوند و كبودراهنگ به طول ۳ كیلومتر به منظور كنترل و تحویل قطعی این طرح ها به كارفرما ویدئو متری شد. وی تصریح كرد: در شهرهای ملایر و همدان نیز ۷ كیلومتر از شبكه فاضلاب به منظور شناسایی نقاط ضعف و اصلاح شبكه فاضلاب این شهرها ویدئو متری شد كه در مجموع برای نخستین بار در آبفای استان ۱۰ كیلومتر از شبكه های فاضلاب ویدئو متری شد.