آمار مربوط به قدرت اسمی نیروگاههای اسمی كشور در سال ۱۳۵۷در مقایسه با سال ۸۵ بیانگر رشد ۶۰۰ درصدی در این بخش می باشد.

قدرت اسمی نیروگاه‌های كشور در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۷ هزار و ۲۴ مگاوات بود كه این قدرت در سال ۶۷ به ۱۳ هزار و ۶۸۱ مگاوات، در سال ۷۳ به ۲۰ هزار و ۴۱۳ مگاوات، در سال ۷۸ به ۲۵ هزار و ۲۰۵ مگاوات در سال ۸۳ به ۳۷ هزار و ۳۰۰ مگاوات و در سال ۸۵ به ۴۵ هزار و ۱۱۱ مگاوات رسید.

متوسط رشد سالانه قدرت اسمی نیروگاه‌ها در سال ۸۵ نسبت به سال ۵۷ حدود ۹/۶ برابر رشد داشته است.

میانگین قدرت عملی نیروگاه‌ها نیز ۹/۶ برابر رشد نسبت به سال ۵۷ داشت. در سال ۵۷ میانگین قدرت عملی نیروگاه‌ها ۶ هزار و ۳۶۲ مگاوات، در سال ۶۷ این رشد به ۱۱ هزار و ۷۳۴ مگاوات، در سال ۷۳ به ۱۹ هزار و ۳۲۶ مگاوات، در سال ۷۸ به ۲۳ هزار و ۹۹۰ مگاوات، در سال ۸۳ به ۳۳ هزار و ۸۰۱ مگاوات و در سال ۸۵ به ۴۰ هزار و ۷۳۳ مگاووات رسید.

● حداكثر قدرت تولید شده نیروگاه‌ها

حداكثر قدرت تولید شده برق در نیروگاه‌ها در سال ۸۵ حدود ۳۳ هزار و ۳۵۰ مگاوات بود كه در مقایسه با سال ۵۷ بالغ بر ۵/۸ برابر رشد داشته است.

حداكثر قدرت تولید شده برق در نیروگاه‌ها در سال ۵۷ حدود ۳ هزار و ۴۸۶ مگاوات بود.

● آغاز واردات برق از سال ۷۸

واردات برق از سال ۷۸ آغاز شد و در سال ۸۳ حداكثر قدرت دریافت شده برون مرزی میزان برق وارداتی به ۷۵۵ مگاوات رسید. این میزان در سال ۸۵ به ۸۳۷ مگاوات رسید.

حداكثر قدرت ارسال شده برون مرزی (صادرات برق) در سال ۷۳ حدود ۳۸ مگاوات، در سال ۷۸ به ۲۷۵ مگاوات، در سال ۸۳ به ۲۹۲ مگاوات و در سال ۸۵ به ۴۳۱ مگاوات رسید.

حداكثر انرژی تولید شده نیروگاه‌ها در روز در سال ۸۵ با ۱/۹ برابر رشد نسبت به سال ۵۷ به ۶۶۵ میلیون كیلووات ساعت رسید. حداكثر انرژی تولید شده برق در روز در سال ۵۷ بالغ بر ۵۹ میلیون كیلووات ساعت بود.

حداكثر انرژی مورد نیاز روزانه در سال ۵۷ حدود ۶۰ میلیون كیلووات ساعت بود و در سال ۸۵ این میزان به ۶۷۲ میلیون كیلووات ساعت رسید.

طول خطوط انتقال برق در سال ۵۷ بالغ بر ۴ هزار و ۵۴۸ كیلومتر بود كه با ۹/۷ برابر رشد در سال ۸۵ به ۳۸ هزار و ۷۴ كیلومتر رسید.

طول خطوط فوق توزیع برق نیز در سال ۵۷ حدود ۹ هزار و ۱۳ كیلومتر بود كه با ۸/۶ برابر رشد در سال ۸۵ به ۵۵ هزار و ۸۴۰ كیلومتر رسید.

ظرفیت پست‌های انتقال برق در سال ۵۷ بالغ بر ۹ هزار و ۱۵۰ مگاوات آمپر بود كه در سال ۸۵ با ۳/۸ برابر رشد به ۸۳ هزار و ۷۳۱ مگاولت آمپر رسید.

فروش انرژی برق در سال ۵۷ حدود ۱۴ هزار و ۱۴۵ میلیون كیلووات ساعت بود كه با ۷/۸ برابر رشد در سال ۸۵ به ۱۴۴ هزار و ۵۹۸ میلیون كیلووات ساعت رسید.

● رشد۷/۶ درصدی تعداد مشتركین برق

تعداد مشتركین برق نیز از ۳ میلیون و ۳۹۹ هزار مشترك برق در سال ۵۷ با ۷/۶ برابر رشد در سال ۸۵ به ۲۰ میلیون و ۵۶۰ هزار مشترك رسید.

براساس این گزارش، متوسط مصرف مشتركین برق در سال ۵۷ مورد ۴ هزار و ۱۶۲ كیلووات ساعت بود كه با ۹/۱ برابر رشد در سال ۸۵ به ۷ هزار و ۳۳ كیلووات ساعت رسید.

بنابراین گزارش، تعداد روستاهای برق‌دار كشور در سال ۵۷ حدود ۴ هزار و ۳۶۷ روستا بود كه این تعداد در سال ۸۵ با ۴۸ هزار و ۶۹۲ روستا افزایش به ۵۳ هزار و ۵۹ روستا رسید.