وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به سخنان مدیرمسوول هفته نام نیم روز اظهارداشت: این هفته نامه به دلیل ایرادات قانونی توقیف شد.

حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ وارشاد به توقیف هفته نامه نیمروز و سخنان حق شناس، مدیر مسوول این هفته نامه مبنی براین که هیچ ایراد قانونی متوجه عملکرد این هفته نامه نبوده است، اشاره داشت و گفت: این نشریه پس از آن که مجوز دریافت کرده است، به شکل منظم چاپ نشده و به همین دلیل مطابق قانون مطبوعات توقیف شده است.

خبرنگار دیگری به استناد آیین نامه داخلی هیات نظارت بر مطبوعات به وزیر ارشاد گفت، که این هفته نامه حداقل شمارگان در سال گذشته را چاپ کرده است، اما وزیر ارشاد در پاسخ گفت: حداقل شمارگان چاپ یک هفته نامه در سال، چاپ نصف بعلاوه یک نشریه است از آنجا که ما در سال ۵۲ هفته داریم حداقل هفته نامه نیمروز باید در ۲۷ شماره به چاپ می رسید که چنین نکرده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا با یک تماس تلفنی و بدون ارایه حکم می توان خبر توقیف نشریه را به مدیر مسوول اعلام کرد، گفت: من از این مساله خبر ندارم.