برای برگزاری انتخابات هیئت كشتی فارس، سه تاریخ از سوی تربیت بدنی این استان به فدراسیون كشتی پیشنهاد داده شد.

در حالی كه مدت زمان قانونی چهار ساله زین العابدین عرب برای ریاست در هیئت كشتی فارس به پایان رسیده است، تربیت بدنی این استان تاریخ های ۱۰، ۱۶ و ۲۳ دی را برای برگزاری مجمع انتخاباتی به فدراسیون كشتی پیشنهاد داده است.

فدراسیون كشتی هنوز تاریخی را برای برگزاری مجمع انتخاب نكرده است.

برای شركت در این انتخابات، بیش از پنج نامزد وجود دارد كه نام زین العابدین عرب نیز در این جمع دیده می شود.

با توجه به ایام عزاداری امام حسین (ع) بعید به نظر می رسد كه انتخابات هیئت كشتی در تاریخی زودتر از ۲۳ دی ماه برگزار شود.